หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรสามัญศึกษา
2. หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม