กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายฟิกรี กีไร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0945512229
อีเมล์ : fikreekirai@gmail.com

นางวัชรินทร์ วิญญูนุรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0905961551
อีเมล์ : winyunurak@hotmail.com

นางสุมาลี คาระวะสุนทร
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0912801143
อีเมล์ : sumaleeha2@gmail.com

นางสาวมัสสนา กาซอ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0812750589
อีเมล์ : massnayarang@hotmail.com

นางสาวโนร์ฮายาตี ยีเตะ
ครู คศ.2

นายมุคตาร์ คาเดร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0807091481
อีเมล์ : newaltis766@gmail.com

นางสาวนราทิพย์ รัตนพรหม
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 0950368065
อีเมล์ : naratip.school@gmail.com

นางสาวซุลฟาตัสนีม เด็งกาเยาะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0612432654
อีเมล์ : avatifsaifu@gmail.com